Jesteś tutaj: Start / Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r., wysokość dodatku energetycznego obowiązująca do dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,09 zł/miesiąc,
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,40 zł/miesiąc,
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,48 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl). Wysokość tego limitu wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.