Rodziny wspierające

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Funkcję rodziny wspierającej można powierzyć osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, a więc sąsiadom, dziadkom, krewnym, znajomym.

 

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają przepisy art. 29-31 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania rodziny wspierającej, przy współpracy z asystentem rodziny:

1. pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka

2. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego

3. pomoc w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

 

Warunki, jakie musi spełnić kandydat na rodzinę wspierającą:

- posiadać stałe źródło utrzymania

- wypełniać obowiązek alimentacyjny

- mieć pełne prawa rodzicielskie

- nie być karanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

- posiadać dobry stan zdrowia

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do złożenia wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suścu. Następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego, który przeprowadzi pracownik socjalny, zostanie podpisana umowa, która określi zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu, ul. Tomaszowska 4, bądź pod numerem tel. 84 665 59 26