Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Strona główna

Artykuły

NOWE KRYTERIA POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że zgodnie z informacją Organizacji Partnerskiej o zasięgu Regionalnym Fundacji Bank Żywności w Lublinie od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł


W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

15 lutego 2024
Czytaj więcej o: NOWE KRYTERIA POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Świadczenie wspierające - podstawowe informacje

Nowe świadczenie wspierające

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. Ust. z 2023 r.  poz. 1429) osobom z niepełnosprawnościom w 2024 roku będzie przysługiwało nowe świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt), wydaną przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem o inwalidztwie). Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Zgodnie z intencją ustawodawcy celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym największą potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Wniosek o decyzję z wojewódzkiego zespołu wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem można składać od 3 stycznia 2024 r.  na wzorach druków, które zostaną określone w drodze rozporządzenia (publikowanego w Dzienniku Ustaw) przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Powyższe 2 wzory druków są dostępne w załącznikach.

W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnością, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85-100 punktów.

Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

 

Pracownik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15 lub pod nr telefonu 81 740 66 50

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na wniosek osoby zainteresowanej będzie wydawał:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie,
ul. Bazylianówka 46  Lublin.19 stycznia 2024
Czytaj więcej o: Świadczenie wspierające - podstawowe informacje

DODATEK OSŁONOWY 2024

Od stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać  osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu lub za pośrednictwem ePUAP.

2 stycznia 2024
Czytaj więcej o: DODATEK OSŁONOWY 2024

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

26 maja 2023
Czytaj więcej o: Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.