Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Główne cele pomocy społecznej:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na: